Gieten, 30 januari 2020 – Het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze ziet mogelijkheid tot (ver)nieuwbouw van de Boerhoorn in Rolde en vraagt de gemeenteraad een aanvullend krediet. Dat is de conclusie na gesprekken met de aannemers. Wethouder Henk Heijerman: “We rekenen op een positief besluit van de raad, zodat de werkzaamheden snel kunnen starten en er uiteindelijk in Rolde een duurzaam en toekomstbestendig multifunctioneel gebouw wordt gerealiseerd, inclusief een nieuw en volwaardig Gezondheidscentrum.”

Vertraging en uitkomst nader overleg
In oktober 2019 werd bekend dat de nieuwbouw van de Boerhoorn in Rolde vertraging zou oplopen. De inschrijvingen van drie aannemers overschreden het maximale krediet dat in de aanbesteding was opgenomen. Twee aannemers hebben een vernieuwde inschrijving gedaan en de plannen aangepast. Enerzijds zijn versoberingen in de bouw doorgevoerd en anderzijds moesten enkele prijzen opwaarts worden bijgesteld als gevolg van ontwikkelingen in de markt. Dit heeft per saldo helaas niet tot de gewenste totaalprijsverlaging geleid. Daarom wil het college van de gemeente Aa en Hunze het eerder vastgestelde investeringsbedrag met € 200.000,- ophogen tot € 3.300.000,-. De extra jaarlast kan worden gedekt binnen de gemeentebegroting 2020.

Wethouder Henk Heijerman: “Wij zijn met de aannemers om tafel gegaan en hebben de ramingen diepgaand doorgenomen en daar waar mogelijk versobert binnen de door de raad vastgestelde kaders. Uiteindelijk zijn we blij dat er desondanks een kwalitatief goed plan overeind is gebleven. We hopen nu op een positief bericht vanuit de raad zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met de (ver)nieuwbouw. Rolde verdient een mooi nieuw multifunctioneel centrum waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen sporten en ontspannen en daarnaast terecht kunnen in een geheel nieuw en volwaardig Gezondheidscentrum. Een verrijking van het dorp en de gemeente!”

Tijdpad
Als de gemeenteraad in februari akkoord gaat met deze verhoging, en ook de partners van het gezondheidscentrum, dan kan de definitieve gunning in maart plaatsvinden. Daarna kan de aannemer zijn werkzaamheden starten. De verwachte oplevering zal plaatsvinden voor de zomervakantie 2021.